‫ گروه‌های مرکز تخصصی آپا دانشگاه یزد

مشاوره و هم اندیشی با مرکز تخصصی آپا دانشگاه بیرجند
این گروه در جهت تعامل  با متخصصان و مشاوران حوزه امنیت فضای مجازی و تبادل اطلاعات و پرسش و پاسخ والدین و مربیان و علاقمندان به  حوزه (( امنیت کودک در فضای مجازی ))تشکیل گردیده است.
تعداد اعضا: 56
مشاوره و هم اندیشی با مرکز تخصصی آپا دانشگاه یزد
این گروه جهت تعامل و پرسش و پاسخ والدین با متخصصان و مشاوران حوزه امنیت فضای مجازی تشکیل گردیده است.
تعداد اعضا: 11