اطلاعات گروه

عنوان گروه: مشاوره و هم اندیشی با مرکز تخصصی آپا دانشگاه یزد

عنوان گروه: مشاوره و هم اندیشی با مرکز تخصصی آپا دانشگاه یزد

این گروه جهت تعامل و پرسش و پاسخ والدین با متخصصان و مشاوران حوزه امنیت فضای مجازی تشکیل گردیده است.

مدیران گروه

اعضای گروه