اطلاعات گروه

عنوان گروه: مشاوره و هم اندیشی با مرکز آپا دانشگاه صنعتی اصفهان

عنوان گروه: مشاوره و هم اندیشی با مرکز آپا دانشگاه صنعتی اصفهان

این گروه جهت تعامل اولیا و مربیان و سایر علاقمندان با متخصصان امنیت فضای مجازی ایجاد شده است.

مدیران گروه

اعضای گروه