اطلاعات گروه

عنوان گروه: مشاوره و هم اندیشی با مرکز تخصصی آپا دانشگاه رازی

عنوان گروه: مشاوره و هم اندیشی با مرکز تخصصی آپا دانشگاه رازی

گروه مشاوره و هم‌اندیشی با مرکز تخصصی آپا دانشگاه رازی در جهت شناسایی تهدیدات فضای مجازی، ارایه راهکارها و خدمات حفاظتی و امنیتی در حوزه کودک و اینترنت و آموزش و آگاه‌سازی جامعه هدف شامل کودکان و نوجوانان، اولیاء و مربیان تشکیل گردیده است.

مدیران گروه

اعضای گروه