اطلاعات گروه

عنوان گروه: مشاوره و هم اندیشی با مرکز آپا دانشگاه جهرم

عنوان گروه: مشاوره و هم اندیشی با مرکز آپا دانشگاه جهرم

این گروه جهت تبادل اطلاعات و پرسش و پاسخ در مورد امنیت کودکان در فضای مجازی تشکیل گردیده است.

مدیران گروه

اعضای گروه