اطلاعات گروه

عنوان گروه: مشاوره و هم اندیشی با مرکز تخصصی آپا دانشگاه لرستان

عنوان گروه: مشاوره و هم اندیشی با مرکز تخصصی آپا دانشگاه لرستان

این گروه جهت هم اندیشی و کمک در زمینه آشنایی با تهدیدات و آسیب های فضای مجازی و ارائه راه حل برای تمام اعضای خانواده تشکیل گردیده است

مدیران گروه

اعضای گروه