‫ بازی‌های رایانه‌ای موجب درونگرایی | انجمن

کارشناس مرکز تخصصی آپا دانشگاه مازندران مشاوران

 

یکی از این مشکلات، اعتیاد این رده سنی به بازی است. بازی‌های رایانه‌ای موجب درونگرایی و بروز رفتار خشونت در کودکان و نوجوانان می‌شود. خشونت بازی‌های خشن ویدیویی به دلیل مضامین رقابتی می‌توانند سبب شکل گیری رفتار خشونت آمیز در مخاطبان شوند. اعتیاد به بازی رایانه ای در میان بسیاری از افرادی که وقت زیادی برای این بازی‌ها می گذارند، دیده می شود. به طوری که نوجوانان نمی توانند برای مدت طولانی بازی نکنند و از لحاظ ذهنی خود را نیازمند بازی کردن می بینند. بسیاری از این افراد، هنگام خواب هم راحت نیستند و دچار کابوس می شوند.

پیوست‌ها: