‫ در بحث با کودکان درباره بازی های رایانه ای چه سوالاتی بپرسیم؟ | انجمن

مرکز تخصصی آپا دانشگاه بیرجند مشاوران

نمونه پرسش هایی که کودکان را به تفکر فرا می خوانند:

نظرت چیه؟
از کجا می دونی؟
چرا اینطوری فکر می کنی؟
آیا دلیلی داری؟ چطور مطمئنی؟
آیا همیشه همینطوره؟
آیا روش/دلیل/ پیشنهاد دیگری وجود داره؟
فکر می کنی بعد از این چه اتفاقی می افته؟

این گونه پرسش ها دشوارند، معمولا از چیزی قطعی سرچشمه نمی گیرند وخواستار پاسخ بی انتها و متفکرانه اند.با این روش ذهن کودک به چالش کشیده می شود تا بتواند در حین بازی در ضمیر ناخودآگاه به دنبال جواب های متفکرانه باشد