‫ اقتدار داشتن والدین به چه معنایی است؟ | انجمن

مرکز تخصصی آپا دانشگاه بیرجند مشاوران

#‫اقتدار برخلاف تصور افراد به ترسناک بودن ، اخم کردن، زورگو بودن، قلدر بودن، حرف -حرف من است بودن نیست.پدر و مادر مقتدر کسی است که کنترل احساس و رفتارش را به دست کودک و نوجوانش نمیدهد.او همیشه محکم و مهربان است مخصوصا زمانی که فزرندش دچار #‫بحران_رفتاری و #‫احساسی است.والدین زمانی اقتدار دارند که کودک می داند والدینش پشت و پناهش هستند، بی قید وشرط دوستش دارند، برای او حرمت و احترام قائلند به او اعتماد دارند و به او آزادی می دهند.اما هرگز به او اجازه نمی دهند از مرزهای خاصی عبور کند.همانگونه که والدین مقتدر هرگز به خود اجازه نمی دهند از مرزهای خاصی عبور کنند.
مرز برای کودکان جائیست که او به خود یا دیگران آسیب می زند یا به حقوق کسی تجاوز می کند.مرز برای والدین جائیست که اقتدار آنها تبدیل به آزار کودکانشان می شود مانند داد زدن ، تحقیر، تمسخر یا تهدید کردن،تنبیه غیر علمی ، قهر کردن، نصیحت تکراری، سرزنش و مقایسه....

ویرایش شده توسط طهماسبی (21 شهریور 1397)