‫ چگونه با فرزندمان مخصوصا بعد از شروع مدرسه و دوران نوجوانی دوست باشیم ؟ | انجمن

مرکز تخصصی آپا دانشگاه بیرجند مشاوران

مهمترین عامل این است توانایی گوش کردن داشته باشید ، بدون آنکه قضاوت کنید، نصیحت کنید، مدام راه حل نشان دهید، دخالت کنید یا بهم بریزید.
هنر گوش دادن یکی از بزرگترین هنرهای والدین موفق است .اگر بتوانید فقط به حرفهای فرزندتان گوش کنید و با پرسیدن سوالهای درست او را تشویق کنید که خود را بشناسد و تصمیم درست بگیرد بزرگترین لطف را به فرزندتان می کنید.
زمانیکه بچه ها وارد دبستان می شوند ، به اهمیت دوست پی می برند و به مرور دوست برایشان مهمترین فرد خواهد شد.کودکان و نوجوانان دست به هر کاری می زنند تا توسط دوستانشان پذیرفته شوند و برایشان خیلی مهم است که شبیه دوستانشان شوند و به ندرت راز دوست خود را به والدینشان می گویند.
کلید موفقیت والدین این است که از ابتدا دوست فرزندشان باشند تا در این دوره حساس ، فرزندشان به آنها اعتماد کند و برای بیان ترس ها و نگرانی هایش از آنها نترسد.

ویرایش شده توسط مرکز تخصصی آپا دانشگاه بیرجند (21 شهریور 1397)