‫ کودک و اثرات تقلید در آن | انجمن

مرکز تخصصی آپا دانشگاه بیرجند مشاوران

#‫تقلید_کردن

#‫روانشناسی_کودکان

نوزادان با کمک #‫تقلید از بقیه تبدیل به انسان های اجتماعی می شوند.تقلید، کلید رشد #‫نوزادان و #‫کودکان است.بچه ها اول از پدر و مادر تقلید می کند یعنی همان چیزهایی که والدین دست میزنند را می خواهند، بعد از خواهر و برادر خود تقلید می کنند.به مرور که بزرگتر می شوند از بچه های اطرافشان تقلید می کنند.در دوران دبستان ، تقلید از #‫دوست محور زندگی کودکان است و در نوجوانی به شدت افزایش می یابد و تبدیل به اشتیاق زیاد برای گرفتن تایید از دوستان می شود.برای موفقیت، ابتدا خودتان الگوی خوبی برای فرزندتان باشید و بسیار مهم است که دوستان فرزندتان چه کسانی هستند .شرایطی مهیا کنید فرزندتان با بچه های خوب در تماس باشد.