‫ کاربردی ترین راه برقراری ارتباط سالم و منطقی با نوجوانان مشورت و مسئولیت دادن به آنهاست. | انجمن

مرکز تخصصی آپا دانشگاه بیرجند مشاوران

#‫روانشناسی_نوجوانان
#‫مشورت و #‫مسئولیت_دادن به نوجوان ،یکی از کاربردی ترین راه های برقراری #‫ارتباطات سالم و منطقی با #‫نوجوان است .زیرا با مشورت نوجوانمان را به دنیای بزرگسالان راه داده ایم و به او شخصیت ، احترام و توجهی که نیازمند آن است عطا کرده ایم .علاوه بر این با ایجاد یک رابطه دوستانه و محبت آمیز، بزرگسال زیستن را به او آموزش می دهیم .با چنین رابطه ای نوجوان خواهد فهمید که مسئولیت اعمالش تنها بر عهده خود او خواهد بود و والدین به عنوان الگوهای تربیتی، نقش حمایت گرایانه ی خود را در جلوگیری از تجربیات خطرآفرین و غیر قابل جبران او ایفا خواهند کرد.رابطه مناسب به والدین خواهد آموخت که نوجوان نیز درگیرهای فکری و مشکلات خاص خود را دارد.پس هیچ گاه به خود اجازه نخواهند داد که دنیای لطیف و شکننده فرزندشان را حقیر بشمارند.نوجوان نیز به جای آنکه والدین را در برابر خود ببیند،آنها را به صورت دوستی دلسوز و یاوری فداکار و با تجربه در کنار خود خواهد دید و در صورتی که با مشکلی مواجه شد به جای آنکه برای حل آن به بیرون از منزل و دوستان (بعضا ناآگاهی که تنها به اندازه خود او و شاید کمتر، دنیا را می شناسد.)متوسل شود، به دوستانی آگاه و مکانی امن و راحت پناه می برد و در حل مسئله از یاری والدین خود بهره می جوید .این شیوه به ما کمک میکند تا همیشه و در همه جا بر اعمال درست و نادرست فرزندمان نظارت داشته باشیم .از آنجا که همیشه نمی توان همچون یک نگهبان یا زندانبان به دنبال نوجوان دوید و در هنگام ارتکاب اعمال نادرست ،او را بر حذر داشت.پس بهتر است همراه #‫مشاوره دادن به نوجوان و مشورت گرفتن از او، وجدان اخلاقی را نیز در او بیدار کنیم تا همیشه خود، ناظر و حاکم بر اعمالش باشد.