‫ اصرار #کودکان برای خرید #تبلت و #موبایل | انجمن

طهماسبی راهبران
طهماسبی 23 مرداد 1397

والدین می پرسند کودک اصرار دارد برایش تبلت بخریم
آیا بخریم؟
این روزها همه ی پدر مادرها اندر مضرات گوشی های هوشمند بسیار شنیده اند و بسیار می دانند
اما وقتی "همه بچه ها تو فامیل دارندمن هم میخواهم" مواجه می شوند توان مقاومت ندارند و تسلیم میشوند

...بیشتر

ویرایش شده توسط طهماسبی (23 مرداد 1397)